There is no translation available.

Ministerstwo Środowiska i GDOŚ przedstawiły do konsultacji społecznych i międzyresortowych:
- nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz 8 innych ustaw;
- zmianę rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Ministerstwo proponuje m. in., by:
- zasięg przestrzenny opisu środowiska w raporcie oddziaływania otworu wiertniczego na środowsko był ograniczony do 500m;
- rezygnację z koncesjonowania poszukwiania weglowodorów, a jednocześnie by wiercenia poszukiwawcze do 5000 m głębokości nie był kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymagały uzyskania decycji środowiskowej, a decycji takiej wymagało dopiero podjęcie eksploatacji;
- we wniosku o koncesję nie trzeba było wykazywać "obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków";
- Główna Inspekcja ochrony Środowiska ma być przekształcona w Główną Inspekcje Ochrony Środowiska i Nadzoru Geologicznego;
- mozliwość nieodpłatnego przekazywania gruntów ANR na cele wydobywania węglowodorów.

Przy okazji tworzenia przepisów o węglowodorach, Minister chce przemycić także pewne ogólne zmiany legislacyjne:
- ograniczyć udział organizacji ekologicznych w postępowaiach (nie tylko dot. węglowodorów) do organizacji działających dłużej niż rok;
- znieść przepis zobowiązujący do przedkładania raportu oddziaływania na środowisko w formie elektronicznej (obecne jego konsekwencją jest obowiązek elektronicznego udostępniania zainteresowanym);
- zapisać, że legalizacja samowoli budowlanej może nastąpić po przeprowadzneiu oceny oddziaływania na środowisko.

Informacja Ministerstwa o proponowanych zmianach i linki do konsultacji projektów aktów prawnych na:
www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/20020_nowoczesne_prawo_dla_wydobywania_gazu_i_ropy_w_polsce_rozpoczynamy_konsultacje.html

Opinia KP o projekty zmian legislacyjnych w/s gazu łupkowego (Plik PDF)