There is no translation available.

Idzie wiosna, już za chwilę przy wielu drogach znów zobaczymy barwne stadka pilarzy... Wszystkim, którym drogie sa przydrożne aleje i chcieliby nieco przyhamować ich wycinanie, przypominamy, że:

1. Kompendium przepisów prawnych pomocnych w ochronie alei znajduje się w książce 'Aleje-Skarbnice przyrody", dostępnej na aleje.org.pl/publikacje/podreczniki/39-aleje-skarbnice-przyrody Przy okazji polecamy całą tę książkę oraz inne publikacje projektu Drogi dla Natury dotyczące ochrony istniejących i sadzenia nowych alei. Skrócone kompendium, co możesz zrobić w którym stadium postępowania, znajduje się na stronie aleje.org.pl/faq

2. Urzędy maja obowiązek publikować w internecie, w tzw. publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, informację o wnioskach na wycinkę drzew i o podjętych decyzjach. Te wnioski i decyzje urząd musi udostępnić każdemu, kto o to pisemnie poprosi, a udostępnienie musi być natychmiastowe - w dniu złożenia pisemnego wniosku.

3. Także na usunięcie drzew martwych wymagane jest zezwolenie. Żadne tzw. 'wyższe racje', nawet ochrona bezpieczeństwa, nie legalizują usuwania drzew bez zezwolenia.

4. Aleje są często domem chronionych gatunków porostów, grzybów lub zwierząt. Przed wydaniem wniosku na zezwolenie na wycinkę drzew, urząd musi zapewnić oględziny pod tym kątem. Jeżeli wycinanie drzew szkodziłoby gatunkom chronionym, wymaga dodatkowego zezwolenia RDOŚ lub GDOS. Wydanie takiego zezwolenia, przynajmniej wg interpretacji GDOŚ wyrażanej w decyzjach odwoławczych, wymaga skrupulatnej analizy, m. in. odniesienia niszczonych częsci populacji do populacji w calej alei (zarządca drogi musi np. przedstawić inwentaryzację lichenologiczną calej alei), rozważenia rozwiązań aletrnatywnych dla poszczególnych drzew itp. Znalezienie gatunku chronionego nie rozważanego wcześniej w postępowaniu może być przesłanką do wstrzymania wycinki drzew, nawet już prowadzonej, i do wznowienia postępowania o zezwolenie na wycinanie drzew.

5. Organizacja społeczna może prosić o prawo strony w postępowaniach dot. wycinki drzew i odstępstw o ochrony gatunkowej, powołując się na art. 31 KPA.

6. Ogławiać koron starych drzew w alejach nie wolno (art. 82 ust. 1a ustawy o ochr. przyr.).

7. Brońmy starych alei, ale także sadźmy nowe, to jedyna droga żeby trwale były elementem krajobrazu.