There is no translation available.

Na stronie:
www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020
Ministerstwo Rolnictwa umieściło projekt PROW na lata 2014-2020.

Konsultacje projektu trwają do 15 września 2013 r., uwagi można przesyłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zakłada się możliwość tzw. regionalizacji, tj. centralnego opracowania PROW jako listy działań, podziału budżetu PROW między województwa i następnie (w pewnych, nie określonych konkretnie w projekcie granicach) możliwość dokonywania przez samorządy województw podziału budżetu między działaniami, a także ograniczania kryteriów dostępu lub listy finansowanych operacji.

Nie ma podziału na osie w ramach PROW. Jednak, jako jedno z działań pozostaje podejście Leder - wspieranie wdrażania Lokalnych Strategii Działania dla ponadgminnych Lokalnych Grup Działania.

Wśród działań projektowanego PROW nie ma "Zarządzania rolniczymi zasobami wodnymi", choć pewne działania dotyczące melioracji wodnych są przewidywane w działaniu "Scalanie gruntów". Jest też działanie "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych", w którym - choć bardzo enigmatycznie opisana - ukryta jest opcja finansowania "inwestycji zapobiegających klęskom żywiołowym" oraz "usuwania skutków klęsk żywiołowych" (jak wskazują doświadczenia ostatnich lat, istnieją w Polsce silne skłonności do nadużyć interpretacyjnych i dokonywania intensywnych regulacji i przekształceń rzek pod nazwą rzekomego "usuwania skutków powodzi").

Jednym z działan jest Odnowa Wsi, dostępna także poza podejściem Leader i Lokalnymi Strategiami Działania, a w jej ramach (beneficjentami miałyby być gminy) odbudowa i poprawa stanu dziedzictwa kulturowego wsi, w tym:
tworzenie planów ochrony zabytkowych układów urbanistycznych wraz z zabudową oraz rewitalizacja lub rekultywacja tego obszaru lub obiektów zabytkowych, rozbudowa targowisk, tworzenie, ulepszanie lub rozbudowa infrastruktury małej skali.

Wspierane ma być zalesianie (także z wykorzystaniem naturalnej sukcesji), ale nie użytków zielonych.

Pozostaje działanie "Rolnictwo ekologiczne". Pozostają Płatności ONW, z degresywnością stopniowo zmniejszającą wysokość platności w przedziale 50-300 ha i wyłączającą ją powyżej 300 ha.

Nie ma działań leśno-środowiskowych ani leśnych płatności Natura 2000.

W ramach działania "program rolnośrodowskowo-klimatyczny" dostępne mają być pakiety:
- Rolnictwo zrównoważone
- Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura
- Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000
- Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
- Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
- Ochrona gleb i wód
- Strefy buforowe i miedze śródpolne

W ramach pakietów przyrodniczych dostępny byłby wariant ptasi oraz warianty siedliskowe: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, Murawy, Półnaturalne łąki wilgotne, Półnaturalne łąki świeże. W ramach wszystkich pakietów przyrodniczych obowiązywałby zakaz przeorywania, bronowania, wałowania, stosowania ścieków i osadów ściekowych, stosowania podsiewu, mechanicznego niszczenia runi roślinnej i struktury glebowej, włókowania w okresie od 1 kwietnia do 1 września i przed wykonaniem pokosu, stosowania środków ochrony roślin z wyjątkiem selektywnego i miejscowego, tworzenia nowych i rozbudowy istniejących systemów melioracyjnych będących w zasięgu kompetencyjnym beneficjenta, za wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu podwyższenie poziomu wód na istniejącym systemie melioracyjnym; celowego obniżania poziomu wód gruntowych, w tym w ramach bieżącej konserwacji; koszenia okrężnego od zewnątrz do środka. W ramach całego pakietu przewidziano degresywność 50% od 10-20ha, nie ma płatności powyżej 20 ha w ramach gospodarstwa.

Wariant ptasi - dostępny tylko na obszarach Natura 2000, nie chroniący derkacza, ale czajkę, kszyka, rycyka, kulika wielkiego, krwawodzioba i dubelta - wymagałby obowiązkowo 2 koszeń rocznie (pierwsze między 15.06 a 10.07) z pozostawieniem, tylko gdy działka >5ha, 10-15% powierzchni nieskoszonej, albo wypasu rozpoczynanego nie później niż 15 maja. W ramach tego pakietu ma być też dostępne wsparcie na indywidualnie ustalany reżim gospodarowania dla wodniczki. Wariant nie wymagałby dokumentacji eksperta-ornitologa.

Warianty siedliskowe - dostępne zarówno w pakiecie "na obszarach Natura 2000" jak i "poza obszarami Natura 2000", wymagające kwalifikacji powierzchni przez eksperta lub zapisu w PZO obszaru Natura 2000, przewidują:
* łąki trzęślicowe - 1 pokos rocznie lub na 2 lata między 15.05 a 1.09 lub (wyżej płatne) po 1.09, z dopuszczeniem uzupełniająco wypasu,
* zalewowe łąki selernicowe i słonorośla - 1-2 pokosy rocznie między 15.06 a 31.10 lub wypas,
* murawy - wypas (wyjątkowo ekspert może dopuścić koszenie),
* półnaturalne łąki wilgotne - 1-2 pokosy rocznie między 15.06 a 31.10, z dopuszczeniem uzupełniająco wypasu, Nie przewidziano innych wariantów.

W ramach "zasobów genowych roślin" przewidywane jest wsparcie dla zakladania nowych sadów (0,1-1ha , min. 125 drzew/ha, con. 10 odmian z listy lub tradycyjnie uprawianych przed 1950 r.) z tradycyjnych odmian drzew owocowych.

Wsparcie dla miedz ma przynależeć za ich wysiewanie i wysokie koszenie 50% rocznie (z zachow. istn. drzew i krzewów). Jako subwariant przewidywane jest wsparcie dla stref przyrodniczych z roślinnością segetalną (wysiew mieszanki co najmniej 5 roślin segetalnych w uprawie, na pasie 5-25m szer.). Wspierane byłyby strefy buforowe przy ciekach lub akwenach na szer. co najmniej 20m, wykaszane co najmniej raz na 2 lata, przy zachowaniu istn. drzew i krzewów.

Przewidywane jest wsparcie dla zakładania remiz śródpolnych z rodzimych gatunków krzewów.