There is no translation available.

Komisja Europejska ogłosiła swój wniosek legislacyjny o wydanie rozporządzenia Parlamentu i Rady UE w sprawie wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych i zarządzania nimi. Wniosek zakłada powstanie listy (max. 50 gatunków) gatunków obcych potencjalnie szkodliwych dla całej Unii - w stosunku do których w UE obowiązywałby niemal absolutny zakaz ich posiadania, a w środowisku przyrodniczym państwa członkowskie byłby zobowiązane do zwalczania lub kontroli. Państwa byłyby także zobowiązane do opracowania, na podstawie analizy ryzyka, krajowych list obcych gatunków poencjalnie niebezpiecznych, i do zakazania wprowadzania ich bez zezwoleń do środowiska przyrodniczego.

Projekt rozporządzenia (także po polsku) na:
ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/

O ew. wydaniu i ostaecznym kształcie rozporządzenia zadecydują w procedurze legislacyjnej Parlament i Rada UE. Rozporządzenie UE miałoby moc bezpośrednio wiążącą w państwach członkowskich, bez konieczności transpozycji do prawa krajowego. Obecne polskie rozporządzenie Ministra z listą 'inwazyjnych' gatunków obcych nie spełniłoby wymagań względem 'list krajowych', jest bowiem tylko listą gatunków, obrót którymi musi być kontrolowany.