There is no translation available.

Od września 2010 r. do końca lutego 2012 r. Klub Przyrodników realizował projekt pn. "Monitorowanie sporządzania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz bieżąca działalność interwencyjna w postępowaniach administracyjnych oraz realizacji inwestycji mających istotny wpływa na ochronę przyrody w kraju, w tym monitorowanie wdrażania celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej". Projekt współfinansowany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych".


Opis projektu:
W latach 2010-2013 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wraz z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska oraz niektórymi parkami narodowymi planuje sporządzenie planów zadań ochronnych dla ponad 400 obszarów Natura 2000. Zostaną one ustanowione jako akty prawa miejscowego - zarządzenia RDOŚ. Będą to dokumenty kluczowe dla ochrony obszarów Natura 2000 w ciągu najbliższych 10 lat, dlatego ich jakość ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności sieci Natura 2000. Klub Przyrodników stara się uczestniczyć w opracowaniu tych planów - w niektórych obszarach przez uczestnictwo w pełnym cyklu warsztatów planistycznych (przewidzianych w procedurze opracowania PZO), zaś w innych obszarach - przez korespondencyjne składanie uwag wspomagane wizją lokalną. Ze względu na znaczenie aspektów wodnych dla ochrony przyrody, a także zbliżające się terminy związane z wdrażaniem ramowej Dyrektywy Wodnej, ze szczególną uwagą śledzimy także aspekty związane z osiąganiem celów środowiskowych dla wód, zarówno w obszarach Natura 2000, jak i poza nimi.

Klub Przyrodników prowadzi także bieżącą działalność interwencyjną, w szczególności w zakresach: skuteczności ochrony obszarów Natura 2000 oraz wdrażania obowiązków wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej UED.

Dodatkowo, dla wszystkich zainteresowanych przyrodników, Klub zorganizował w 2011 r. i 2012 r. trzy warsztaty "Jak skutecznie uczestniczyć w tworzeniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000". Zamierzamy kontynuowac cykl tych spotkań.

Wszystkim zainteresowanym służymy radą i pomocą w przedmiotowym zakresie (w razie takiej potrzeby, prosimy o kontakt emailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

W 2012 r. w ramach projektu wydano trzy książki "Natura 2000 i inne wymagania euroepsjkiej ochrony przyrody - niezbędnik... urzędnika, leśnika, przyrodnika (dwie pierwsze to znacznie zmienione i uzupełnione wydania publikacji z 2009 r.)