There is no translation available.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PLIK ZIP.