There is no translation available.

    Łącznie do ochrony rezerwatowej zaproponowano w opracowaniu 42 obszary, w tym sześć propozycji powiększeń istniejących rezerwatów. Najliczniejszą grupę stanowią obiekty leśne (32), z czego aż 13 obszarów przypada na obiekty chroniące lasy łęgowe. Buczyny zaproponowano jako przedmiot ochrony w pięciu obszarach, z czego dwa dotyczą powiększeń już ustanowionych rezerwatów. W czterech przedmiotem ochrony są dąbrowy, natomiast w dwóch bory. Cztery propozycje dotyczą ochrony przyrody nieożywionej i walorów geologicznych. Kolejną grupę stanowią rezerwaty wodne, chroniące doliny rzeczne i obszary źródliskowe. W tej grupie znalazły się trzy obiekty. Pojedyncze propozycje dotyczą rezerwatu faunistycznego, krajobrazowego oraz roślinności kserotermicznej.
Należy jednak dodać, że przytoczony podział na typy ze względu na dominujący przedmiot ochrony został przyjęty na potrzeby łatwiejszego usystematyzowania proponowanych obszarów. W rzeczywistości przypadku wielu obiektów siedliska tworzą mozaikę kilku zbiorowisk.

    Powierzchnia łączna wszystkich nowo proponowanych obiektów wynosi 1818,28 ha, a powiększenia istniejących obiektów – 431,92 ha. Daje to łącznie 2250,2 ha. Najmniejszy z obszarów – Gwarkowa Perć, ma powierzchnię 6,62, największy – Gęsi Staw – 136,47 ha. Średnia nowo proponowanych rezerwatów wynosi 51,04 ha. Łączna powierzchnia sieci rezerwatów, przy założeniu utworzenia wszystkich proponowanych, wyniosłaby 3071,17 ha, ze średnią powierzchnią o wartości 37,45 ha. Stanowiłoby to 0,33 % powierzchni województwa opolskiego. Proponowane obiekty uzupełniają istniejącą sieć form ochrony przyrody w województwie oraz wzmacniają ochronę i funkcjonalność korytarzy ekologicznych. Uzupełniają też wykazane wyraźne braki ochrony rezerwatowej w regionie. 

    Znaczna część zestawionych tutaj obiektów zlokalizowana jest w granicach wielkoobszarowych form ochrony przyrody – obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000 oraz parków krajobrazowych. Jednak aż 15 proponowanych rezerwatów zlokalizowanych jest poza tymi formami ochrony, co świadczy o niedoskonałości systemu ochrony obejmującego walory ekosystemów i różnorodności biologicznej Śląska Opolskiego. Proponowane rezerwaty wzmacniają więc ochronę tych rejonów Opolszczyzny, gdzie do tej pory brak jest form ochrony przyrody lub jest ona niewystarczająca w stosunku do walorów i zasobów przyrodniczych i krajobrazowych. Istotne z punktu widzenia celów ochrony oraz zachowania pełni różnorodności biologicznej jest wyznaczanie nowych rezerwatów w granicach już ustanowionych form ochrony przyrody, tym bardziej że często są tam już wyznaczone korytarze ekologiczne.

    Oprócz ochrony konkretnych siedlisk i związanych z nimi gatunków wyznaczone do ochrony rezerwatowej obszary pełnią funkcję centrów różnorodności biologicznej, czyli tzw. gorące punkty różnorodności (ang. „hot spots” of diversity), gdzie powinny się koncentrować działania ochronne. Pozwoli to na stworzenie lepszych warunków do prawidłowego funkcjonowania systemów przyrodniczych, ich trwałości oraz zdolności odtwarzania. Tworzenie rezerwatów wewnątrz obszaru o niższym statusie ochronnym jest często koniecznym warunkiem do zwiększenia skuteczności ochrony najlepiej wykształconych siedlisk przyrodniczych oraz związanych z nimi gatunków roślin i zwierząt. Jest więc często jedynym sposobem, aby trwale zabezpieczyć najcenniejszy pod kątem przyrodniczym fragment terenu przed zagrożeniami antropogenicznymi.


    Omawiana lista rezerwatów przyrody zapewnia również lepszą reprezentację poszczególnych rodzajów krajobrazu naturalnego występujących w województwie opolskim. Włączenie proponowanych obiektów do sieci rezerwatów poprawi ochronę większości typów krajobrazu. Powołanie kolejnych rezerwatów powiększy też kilkukrotnie powierzchnię chronionych krajobrazów fluwioglacjalnych i eolicznych. Istotne jest również umiejscowienie nowych obiektów w rodzajach krajobrazów wcześniej pozbawionych takich form ochrony. Dotyczy to pagórkowatego krajobrazu peryglacjalnego oraz krajobrazu pogórzy na wyżynach krzemianowych i glinokrzemianowych.Mapę można także przeglądać w serwisie UMap na pełnym ekranie (strona otworzy się w nowym oknie).

 

 

Więcej informacji o każdym z rezerwatów znaleźć można w książce "Rezerwaty przyrody w woj. opolskim" dostępnej w naszym Sklepie oraz w plikach *shp (PLIK ZIP)