There is no translation available.

W wyniku zrębu przeprowadzonego w marcu 2009 roku oraz prac zalesieniowych wykonanych w kwietniu 2010 roku w siedlisku grądu w leśnictwie Belęcin, w Nadleśnictwie Wolsztyn, zniszczono znaczną część stanowiska na którym bardzo licznie występowała przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis). Skierowano w tej sprawie pisma do Nadleśnictwa Wolsztyn i RDLP w Zielonej Górze. W czerwcu 2009 roku Nadleśnictwo Wolsztyn wyraziło zgodę na współpracę w zakresie metaplantacji osobników przylaszczki pospolitej na nowe stanowiska.

Klub Przyrodników wystąpił do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o wydanie zezwolenia na metaplantację przylaszczki, którą uzyskał w kwietniu 2010 roku. Dnia 28 kwietnia 2010 roku przedstawiciele Klubu Przyrodników pozyskali 400 osobników przylaszczki pospolitej z wydzielenia 59a Leśnictwa Belęcin Nadleśnictwa Wolsztyn i dokonali metaplantacji na następujące stanowiska wyznaczone przez Nadleśnictwo Wolsztyn:

działka ewidencyjna 468/1 obręb Stara Dąbrowa, wydzielenie 152j Leśnictwo Nowe Tłoki, gdzie posadzono 100 osobników,działka ewidencyjna 691 obręb Chorzemin, wydzielenie 120j Leśnictwo Nowe Tłoki, gdzie posadzono 100 osobników,działka ewidencyjna 386 obręb Wolsztyn - Park Miejski, gdzie posadzono 200 osobników.

Dnia 5 i 12 maja 2010 roku dokonano wizji terenowej, której celem była ocena stanu biologicznego przylaszczki pospolitej na nowych stanowiskach. Stwierdzono, że wszystkie osobniki zaaklimatyzowały się w nowych miejscach, o czym świadczy dobry stan ulistnienia. W powodzeniu tego przedsięwzięcia dużą rolę odegrały również sprzyjające warunki pogodowe - odpowiednie temperatury i dość duże opady. Członkowie Wolsztyńskiego Koła Klubu Przyrodników sporządzili plany sytuacyjne nowych stanowisk przylaszczki pospolitej i w kolejnych latach będą monitorowali nasadzenia, w celu oceny udatności przedsięwzięcia.

Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis) jest gatunkiem rośliny objętej ścisłą ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764). Jest to gatunek licznie występujący na obszarze Polski, z wyłączeniem wyższych partii Karpat, gdzie nie występuje oraz zachodniej części Polski, Wyżyny Małopolskiej i północnego Mazowsza, gdzie występuje w znacznym rozproszeniu (A. Zając, M. Zając [red.] 2001). Należy zaznaczyć, że przylaszczka pospolita na obszarze Ziemi Lubuskiej i zachodniej Wielkopolski jest bardzo rozproszona, a zabiegi metaplantacji mogą wpłynąć na wzrost populacji tego gatunku w tym regionie Polski.