20 listopada 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska - nie wyznaczając wystarczająco tzw. OSN (Obszarów Szczególnie Narażonych na Zanieczyszczenia Azotem ze Źródeł Rolniczych) - oraz ustanawiając, nawet dla wyznaczonych OSN, niewystarczające programy ochrony przed eutrofizacją wód pochodzącą ze źródeł rolniczych - uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy art. 3 dyrektywy azotanowej (91/676). Szczegółowe uzazasdnienie wyroku, w większości wątków uznające jednoznacznie i konkretnie argumentację Polski za niezgodną z dyrektywą, na www.curia.eu pod nr sprawy C?356/13.

Ministerstwo Środowiska wydało oświadczenie:
www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/23712_dotyczy_wyroku_europejskiego_trybunalu_sprawiedliwosci.html
w którym twierdzi m. in., że rzekomo "Sprawa ta dotyczy stanu z lat 2008-2012. Ministerstwo Środowiska prowadzi dalsze działania zmierzające do prawidłowego wyznaczenia OSN, czego przykładem było już wcześniejsze rozszerzenie powierzchni tych obszarów". Jednak, z treści wyroku wynika, że obecnie wyznaczone, rozszerzone z 1,5 do 4% powierzhcni kraju OSN, także nie spełniają wymogów dyrektywy - warto tu przypomnieć historię ich wyznaczenia:

"Analizowany był wariant objęcia całego terytorium Polski strefą OSN. Propozycja ta została jednak oceniona przez resort rolnictwa negatywnie. (...) Wykonana przez IUNG ekspertyza naukowa stanowiła materiał wyjściowy do określenia przez dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, w drodze rozporządzeń, obszarów OSN na lata 2012-2016. Wyniki ekspertyzy IUNG wskazywały na potrzebę objęcia obszarami OSN 12,37% powierzchni kraju co stanowiło około 16,08% użytków rolnych (...) Opracowana na tej podstawie przez RZGW propozycja wyznaczenia OSO obejmujących 8,24% powierzchni kraju. Propozycja ta, oraz sposób wyznaczenia OSN spotkały się z dużą krytyką i sprzeciwem środowiska rolniczego i organizacji rolniczych (...) W związku z ustaleniami ze spotkania z dnia 27 kwietnia 2012 r. pomiędzy Panem Markiem Sawickim Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Panem Stanisławem Gawłowskim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska, RZGW dokonały ponownej weryfikacji granic obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego. Po weryfikacji obszarami szczególnie narażonymi na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego ma zostać bjęte około 4,56% ogólnej powierzchni kraju, co stanowi 7,53 % powierzchni użytków rolnych".
Źrodło: www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/1790-resort-rolnictwa-w-sprawie-nowych-granic-osn