Białoruś podpisała dokumenty ratyfikacyjne Konwencji Berneńskiej (Konwencja o ochronie europejskiej dzikiej fauny, flory i siedlisk przyrodniczych) i od 1 czerwca 2013 r. stanie się 51 państwem-stroną Konwencji. Tym samym z państw Europy, poza Konwencją pozostanie tylko Rosja i San Marino. Będzie to zobowiazywać Białoruś m.in. do zapewnienia ścisłej ochrony zwierząt i roślin wymienionych w odpowiednich załącznikach Konwencji oraz do wyznaczenia i ochrony sieci obszarów Emerald dla ochrony określonych gatunków i siedlisk przyrodniczych (założenia podobne do sieci Natura 2000, lecz poza UE, bez presji Komisji Europejskiej, realizacja tej ochrony jest znacznie słabsza w praktyce). Przynajmniej teoreytycznie naruszenia tych wymogów będą mogły podlegać miedzynarodowemu mechanizmowi skarg i ocenie przez organy Konwencji.

Białoruś złożyła jednak zastrzeżenia ratyfikacyjne, rezerwując sobie prawo do odstępstw od wymogów Konwencji w zakresie:
- nie objęcia ścisłą ochroną wilka i wydry,
- utrzymania możlwiości polowania na wilki z samolotów,
- utrzymania możliwości polowania na wszystkie zwierzęta z pojazdów w ruchu, a także polowania przy użyciu broni półautomatycznej, automatycznej i noktowizorów;
- chwytania w pułapki i sieci bobrów, kun, tchórzy, wydr, wilków i wiewiórek.

O Konwencji Berneńskiej:
www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/