Grupa Jurajska formalnie została zawiązana w lipcu 2010 roku, jednak tworzący ją obecnie zespół przyrodników działa na tym terenie od 10 lat. Główny obszar aktywności grupy stanowi Wyżyna Częstochowska. W ramach naszej działalności staramy się skupiać ludzi zajmujących się szeroko pojętą przyrodą i kulturą regionu, naukowców oraz wszystkich zainteresowanych. Miejscem zwornikowym Grupy jest baza terenowa w Łutowcu. W niej odbywają się spotkania i zjazdy osób działających na rzecz Jury. Naszym założeniem jest stworzenie na podstawach merytorycznych zespołu ludzi, którzy na miarę swych osobistych możliwości chcą działać na rzecz ochrony przyrody tego regionu.

Do głównych celów działania Grupy Jurajskiej należą:

1. Krzewienie wiedzy i postaw poszanowania przyrody przez zajęcia terenowe i kameralne z dziećmi i młodzieżą.

2. Działania na rzecz ochrony krajobrazu Jury.

3. Dokumentacja i ochrona dziedzictwa kultury materialnej wsi jurajskiej oraz jej różnorodności, jako przykład związku człowieka z przyrodą regionu.