Wiadomości KP

5 lutego 2016 r. Minister Środowiska Jan Szyszko odwołał Panią KatarzynęWoźniak z funkcji dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego. Powodów odwołanianie podano. Katarzyna Woźniak kierowała Słowińskim PN od kwietnia 2005 r. Przez…

Czytaj więcej...

2 lutego Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie śródokresowego
przeglądu Europejskiej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej.
Przyjęty tekst w polskiej wersji językowej na:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20
16-0034+0+DOC+XML+V0//PL

Parlament w rezolucji…

Czytaj więcej...

W dobrą zmianę, ogarniającą również przyrodę, postanowiła się wpisać, przychodząc wcześniej, także wiosna. W zachodniej Polsce kwitną już przebiśniegi i wawrzynki, lecą skowronki, a z łęgów krzyczą żurawie. Przy okazji…

Czytaj więcej...

Na stronie internetowej RZGW Wrocław udostępniono do konsultacji społecznych
projekt planu utrzymania wód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Konsultacje trwają od 28 stycznia do 17 lutego:

http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/9479,25314,25315/25315/art32237.html…

Czytaj więcej...

28 stycznia RDOŚ w Bydgoszczy wydał decyzję odmawiającą zgody na realizację
przedsięwzięcia ""Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego

w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz
poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód…

Czytaj więcej...

W wyroku C-141/14 z 14 stycznia 2016 r., Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że Bułgaria naruszyła przepisy dyrektywy ptasiej, siedliskowej i ocenowej wyznaczając za mały obszar specjalnej ochrony ptaków Kaliakra, a…

Czytaj więcej...

GDOŚ i Ministerstwo Środowiska przeprowadziły interesujące prace studialne
na temat analiz i ocen krajobrazu. Mają one posłużyć do dopracowania
projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tzw. audytów
krajobrazowych.

Tzw. audyt krajobrazowy to nowe…

Czytaj więcej...

Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w tradycyjnej wiosennej sesji Klubu Przyrodników, z cyklu poświęconego najważniejszym problemom ochrony przyrody. Tym razem nie odbędzie się ona w Łagowie, lecz w ośrodku “Krucze…

Czytaj więcej...

Trwa kampania społeczna mająca na celu powstrzymanie decyzji Ministra Środowiska o wielokrotnym zwiększeniu pozyskania drewna z obszaru Puszczy Białowieskiej, a tym samym zerwaniu z dotychczas wypracowanym sposobem i zakresem jej…

Czytaj więcej...

Podkategorie