Ryś

Henryk Okarma, Krzysztof Schmidt
Opis

Z serii : Biblioteka Przyrodniczo - Łowiecka, tom 1
Wydawnictwo : H2O
Rok wydania : 2013
Format : 15x21 cm
Oprawa : twarda
ISBN : 978-83-927737-4-0


Cyt. "Niewiele zwierząt żyjących blisko człowieka otoczonych jest takim nimbem tajemniczości jak ryś. Został tak wcześnie wytępiony w Europie, że właściwie nie zdołano go poznać do czasu rozwinięcia nowoczesnej nauki, a cała "wiedza" o tym drapieżniku była do niedawna nieprawdopodobną wręcz mieszanina wyobrażeń, zabobonów i mitów. Przez wieki uznawany był za stworzenie krwiożercze, niebezpieczne dla innych zwierząt i ludzi. Jednocześnie jednak fascynował, skąd wzięły się takie określenia jak "nieuchwytny duch puszczy", czy też "pantera polskich lasów"

Książka niniejsza, która jest uaktualnieniem książki "Ryś"-monografia przyrodniczo łowiecka (2000) autorstwa Henryka Okarmy, czerpie z nagromadzonej najnowszej literatury na temat tego gatunku, aby przedstawić go w sposób najbardziej obiektywny. Celem jej nie jest systematyczne opracowanie o charakterze monograficznym. Nie chcieliśmy więc dokonywać szczegółowego opisu morfologii, anatomii lub fizjologii rysia - przedstawiliśmy je tylko pokrótce, na ile było to konieczne dla wyrobienia sobie całościowego obrazu funkcjonowania tego drapieżnika. Mieliśmy zamiar raczej skoncentrować się na pewnych aspektach biologii rysia, które są interesujące dla możliwie szerokiego kręgu czytelników : nie tylko miłośników przyrody, ale także praktyków, myśliwych, leśników, ludzi mających na co dzień do czynienia z lasem, z gospodarowaniem zwierzyną. Dlatego tak dużo miejsca poświęciliśmy ekologii rysia : wykorzystaniu przestrzeni, organizacji populacji, liczebności, drapieżnictwu na ssakach kopytnych oraz wpływowi człowieka na ten gatunek.

Spis treści :
Filogeneza i taksonomia
Rozmieszczenie geograficzne
Siedlisko występowania
Morfologia i anatomia
Biologia i ekologia
-Zmysły
-Rozród i rozwój osobniczy
-Śmiertelność
-Dyspersja młodych
-Aktywność
-Zachowanie i oznaki obecności w terenie
-Komunikacja międzyosobnicza
-Relacje socjalne
-Organizacja przestrzenna populacji
-Dynamika i zagęszczenie populacji
-Pokarm
-Zachowania łowieckie
-Konsumowanie zdobyczy
-Wpływ rysi na populacje dzikich ssaków kopytnych
Interakcje z innymi drapieżnikami
Problemy ochrony
-Status prawny
Zagrożenia
-Proponowane działania dotyczące ochrony gatunku w Polsce
-Przeciwdziałanie fragmentacji środowiska
-Poprawa jakości środowiska leśnego
-Odpowiednia zasobność bazy pokarmowej
-Reintrodukcja
Człowiek i ryś
Literatura