Wilk

Henryk Okarma
Opis

Z cyklu : Biblioteka Przyrodniczo - łowiecka , Tom 2

Wydawnictwo : H2O
Rok wydania : 2015
Format : 15x21 cm
Oprawa :  twarda
ISBN : 978-83-927737-8-8


"Celem tej książki jest, jak zwykle w monografiach naukowych, przybliżenie Czytelnikom najnowszego stanu wiedzy o biologii i ekologii gatunku. Jednak dla mnie równie ważny jest cel drugi, czyli pokazanie jak diametralnie w ciągu zaledwie dwóch dziesięcioleci zmieniła się na świecie dominująca koncepcja ochrony wilka : od walki o jego zachowanie za wszelką cenę jako symbolu całej ochrony przyrody (gatunek parasolowy, osłonowy, kluczowy itd.) do uznania, że to nie prawna ochrona li tylko, ale przede wszystkim akceptacja społeczna jest kluczem do zachowania tego drapieżnika dla przyszłych pokoleń."
Henryk Okrama, Kraków, grudzień 2014r.

Spis treści :
Filogeneza i taksonomia
Rozmieszczenie geograficzne
Siedlisko występowania
Morfologia i anatomia
-Wygląd zewnętrzny
-Rozmiary i masa ciała
-Ubarwienie ciała i okrywa włosowa
-Czaszka i uzębienie
-Charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej i fizjologii
-Ocena wieku
-Różnice między wilkiem a psem
Biologia i ekologia
-Zmysły
-Rozród i rozwój osobniczy
-Dyspersja młodych
-Choroby, pasożyty, śmiertelność
-Aktywność
-Oznaki obecności w terenie
-Organizacja socjalna
-Relacje socjalne i komunikacja międzyosobnicza
-Organizacja przestrzenna populacji
-Dynamika liczebności populacji
-Zmienność genetyczna populacji
-Pokarm
-Zachowania łowieckie
-Konsumowanie zdobyczy i zapotrzebowanie pokarmowe
-Wpływ wilków na populacje dzikich ssaków kopytnych
-Wpływ na liczebność ofiar
-Selekcja ofiar (wybiórczość drapieżnictwa)
Strategie obronne zdobyczy
Interakcje wilków z innymi drapieżnikami
Rola wilków w ekosystemie
Problemy ochrony
-Status prawny i stan populacji
Zagrożenia
-Konflikt z hodowlą zwierząt gospodarskich
Konflikt z łowiectwem
-Rekolonizacja przez wilki zajmowanego kiedyś areału i akceptacja społeczna
-Fragmentacja siedlisk
-Krzyżowanie z psami
Najpilniejsze działania dotyczące ochrony gatunku w Polsce
-Monitoring populacji
-Plan zarządzania populacją
-Przyszłość ochrony wilka
Człowiek i wilk
-Wilk w świadomości społecznej i kulturze
-Agresja w stosunku do człowieka
-Wilk w łowiectwie
Literatura