Przegląd Przyrodniczy (1994) tom V, zeszyt 1

1,00 zł
1,00 zł
ac1c6b98270e20f866862a8667f67903
Opis
ARTYKUŁY
Fudali E., Popiela A.; Przemiany roślinności okrajka i potorfii torfowiska mszarnego ?Wrzosiec? (Puszcza Goleniowska); 1994; V; 1; 3-17
Pawlaczyk P.; Projekt przestrzennego zróżnicowania funkcji terenu Drawieńskiego Parku Narodowego; 1994; V; 1; 19-34
Czachorowski S.; Larwy chruścików Trichoptera z jezior Pojezierza Pomorskiego; 1994; V; 1; 35-42
Czachorowski S., Zawal A.; Wstępne badania nad chruścikami Trichoptera zbiorników wodnych Niziny Szczecińskiej; 1994; V; 1; 43-49
Czeraszkiewicz R., Niedźwiecki S., Staszewski R.; Wyniki liczeń gęsi Anser w Polsce w listopadzie 1992 i styczniu 1993 r.; 1994; V; 1; 51-64
Niedźwiecki S., Staszewski A.; Ptaki wodno-błotne odcinka dolnej Odry między Czelinem a Bielinkiem w sierpniu 1992 r.; 1994; V; 1; 65-81
NOTATKI
Kowalski M.; Stanowisko kozioroga dębosza Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Cerambycidae) w dolinie środkowej Odry; 1994; V; 1; 83
Kowalski M., Krasnodębski I., Lesiński G.; Występowanie mroczka pozłocistego Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius, 1839, na Nizinie Mazowieckiej i Podlaskiej; 1994; V; 1; 83-86
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Pawlaczyk P.; Matuszkiewicz J. M. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Inst. Geogr. I Przestrz. Zagospod. PAN.; 1994; V; 1; 93-95
Pawlaczyk P.; Osiniak T., Poskrobko B., Sadowski A. 1993. Wigierski Park Narodowy i jego mieszkańcy. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Kraków.; 1994; V; 1; 95-96
Pawlaczyk P.; Szweykowska A., Szweykowski J. (Eds.). 1993. Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna.; 1994; V; 1; 96-97
Tryjanowski P.; Klekowski R. Z., Fischer Z. (Eds.). 1993. Bioenergetyka ekologiczna zwierząt zmiennocieplnych. Wydz. II NB PAN, Warszawa.; 1994; V; 1; 97-98
Jermaczek A.; Sumiński P., Goszczyński J., Romanowski J. 1993. Ssaki drapieżne Europy. PWRiL, Warszawa.; 1994; V; 1; 98-99
Jermaczek A.; Bouchner M. 1993. Zwierzęta łowne. Oficyna Wyd. Delta.; 1994; V; 1; 99-100
KORESPONDENCJE
Mielcarek R.; Wielki Kostarykański sukces; 1994; V; 1; 87-89
SPRAWOZDANIA
Niedźwiecki S., Kaliciuk J., Kozłowska D., Staszewski A., Wysocki D.; Wyniki liczeń ptaków wodnych na szczecińskim wybrzeżu Bałtyku w sezonie zimowym 1992/1993; 1994; V; 1; 91-92