Przegląd Przyrodniczy (1995) tom VI, zeszyt 3-4

2,00 zł
2,00 zł
c680e23aae1ea0f4cf2a74e597d6cee7
Opis
Zeszyt zawiera materiały z konferencji: ?Ochrona przyrody poza rezerwatami?, 21-22.04.95, Łagów Lub., Lubuski Klub Przyrodników
ARTYKUŁY
Freino H., Sarosiek L.; Ochrona przyrody a studia krajobrazu w planowaniu miejscowym; 1995; VI; 3-4; 3-10
Kasprzak K.; Ochrona przyrody w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 1995; VI; 3-4; 11-40
Raszka B.; Ochrona środowiska w działalności samorządów lokalnych z terenu parku narodowego (na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego); 1995; VI; 3-4; 41-48
Szwagrzyk J.; Ochrona przyrody wobec zmian w sposobie użytkowania ziemi; 1995; VI; 3-4; 49-60
Janyszek S., Kasprowicz M., Wojterska M.; Zastosowanie metod geobotanicznych dla sporządzenia modelu zintegrowania z Drawieńskim Parkiem Narodowym włączonych w jego obszar gruntów porolnych; 1995; VI; 3-4; 61-72
Barzdajn W., Drogoszewski B., Zientarski J.; Badania nad zmianą sposobu zagospodarowania lasów sosnowych na stałych powierzchniach doświadczalnych w Nadleśnictwie Torzym; 1995; VI; 3-4; 73-80
Zieliński S.; Ochrona oraz kształtowanie fitocenoz sposobem na zachowanie zróżnicowanej fauny ? w oparciu o wstępne wyniki badań nad kózkowatymi (Coleoptera, Cerambycidae) Lasów Mirachowskich (Kaszubski Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Kartuzy); 1995; VI; 3-4; 81-92
Buchholz L., Ossowska M.; Entomofauna martwego drewna ? jej biocenotyczne znaczenie w środowisku leśnym oraz możliwości i problemy ochrony; 1995; VI; 3-4; 93-105
Jermaczek A.; Las z lotu ptaka ? optymalizacja struktury lasu i charakteru kompleksów leśnych z perspektywy ochrony awifauny; 1995; VI; 3-4; 107-114
Ilnicki P., Lewandowski P., Wójcik R.; Inwentaryzacja krajobrazu jako podstawa planu przestrzennego zagospodarowania gminy; 1995; VI; 3-4; 115-128
Jermaczek A., Pawlaczyk P., Stańko R.; Możliwości inwentaryzacji miejsc ważnych dla ochrony różnorodności biologicznej na podstawie kryteriów geobotanicznych; 1995; VI; 3-4; 129-144
Ratyńska H., Szwed W.; Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy ?Remiz śródpolnych w rejonie wsi Wierzonka? (środkowa Wielkopolska); 1995; VI; 3-4; 145-158
Danielewicz W., Maliński T., Zatorski J.; Kulturowe i przyrodnicze znaczenie zadrzewień wzdłuż historycznych traktów śródleśnych na terenie Parku Krajobrazowego ?Puszcza Zielonka?; 1995; VI; 3-4; 159-170
Korczyński M.; Rośliny chronione na terenach zurbanizowanych; 1995; VI; 3-4; 171-176
Strzeliński P., Węgiel A.; Ochrona nietoperzy Chiroptera w jaskiniach Wyżyny Krakowsko ? Częstochowskiej; 1995; VI; 3-4; 217-222
Korczyński M.; Rośliny chronione na terenach zurbanizowanych; 1995; VI; 3-4; 171-176
Tryjanowski P.; Zintegrowany monitoring populacji ptaków krajobrazu rolniczego w Polsce ? propozycja badań; 1995; VI; 3-4; 177-184
Kamieniarz R.; Zmiany areału i liczebności cietrzewia Tetrao tetrix w Borach Dolnośląskich w latach 1982-94, oraz propozycje aktywnej ochrony tego gatunku; 1995; VI; 3-4; 185-196
Bodziarczyk J., Szwagrzyk J.; Występowanie dużych drapieżników na obszarach chronionych i poza nimi: niedźwiedź, ryś i wilk w polskiej części Karpat; 1995; VI; 3-4; 197-216
Kurczewski R.; Rola waloryzacji zoologicznej w procesie zagospodarowania przestrzennego łęgów rogalińskich; 1995; VI; 3-4; 223-226
Buliński M.; Potrzeba ochrony dolin rzecznych na niżu jako terenów o szczególnych wartościach przyrodniczych; 1995; VI; 3-4; 227-234
Pawlaczyk P.; Ochrona procesów generowanych przez rzeki jako podstawa ochrony przyrody w ich dolinach; 1995; VI; 3-4; 235-255
Krasicka-Korczyńska E.; Ochrona przyrody w Zespole Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych; 1995; VI; 3-4; 257-258
Danielewicz W., Maciejewska I., Wrońska-Pilarek D., Maliński T.; Wiedza studentów leśnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu na temat problematyki ochrony szaty roślinnej; 1995; VI; 3-4; 259-270
Czachorowski S.; Ekologia krajobrazu ? szkolne badania terenowe; 1995; VI; 3-4; 271-278