Wolsztyńskie Koło Klubu Przyrodników powstało w marcu 2009 roku. Założycielami Koła byli: Renata Magdans, Małgorzata Buda, Joanna Kaczmarek, Wojciech Komczyński i Rafał Mencel.

Głównym celem działalności Wolsztyńskiego Koła Klubu Przyrodników jest prowadzenie i wspieranie inicjatyw na rzecz czynnej ochrony przyrody poprzez:

  • edukację ekologiczną,
  • monitorowanie stanu środowiska przyrodniczego,
  • działania interwencyjne i kontrolne w zakresie stanu środowiska przyrodniczego i przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
  • inspirowanie i stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi ruchu przyrodniczego,
  • rozpowszechnianie zasad ochrony przyrody w środkach masowego przekazu,
  • organizowanie konkursów przyrodniczych,
  • organizowanie wystaw fotograficznych,
  • koordynowanie projektów badawczych,
  • mających na celu lepsze poznanie wolsztyńskiej przyrody,
  • aby jeszcze skuteczniej ją chronić.