Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych...

Ochrona siedlisk leśnych


54. Zaleca się zaprojektowanie rozpoczęcia przebudowy drzewostanów:
- wszystkich drzewostanów określonych jako "rażąco niezgodne" z siedliskiem, niezależnie od ich wieku (także upraw i młodników) - w bieżącym okresie urządzeniowym
- wszystkich drzewostanów określonych jako "niezgodne" z siedliskiem, oraz fitocenoz określonych jako "bez elementów naturalnych" - w czasie określonym jako kompromis między wymaganiami ochrony siedliska i momentem osiągnięcia dojrzałości rębnej drzewostanu
55. Zaleca się zapoczątkowywanie przebudowy drzewostanów o których mowa w punkcie 55 techniką podsadzeń pod okapem istniejącego drzewostanu wykonywanych ze znacznym wyprzedzeniem do planowanych cięć rębnych.
56.
Zabrania się odwadniania siedlisk bagiennych i wilgotnych.
57. Zaleca się przywrócenie dawnych stosunków wodnych na osuszonych siedliskach bagiennych i wilgotnych (bez powodowania powierzchniowego zalewu terenu). Uznaje się za dopuszczalne ewentualne pogorszenie się cech taksacyjnych drzewostanów (np. bonitacji) oraz wzmożenie wydzielania się posuszu w drzewostanach, zachodzące po odtworzeniu dawnych stosunków wodnych.

[<<] [Home] [>>]