Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych...


Dokumentacja i edukacja


158. Jednostki administracji leśnej są zobowiązane do pozyskiwania, gromadzenia, archiwizowania i wieczystego przechowywania informacji i dokumentów określających stan przyrody na swoim terenie.
159. Do dokumentów, o których mowa powyżej, należą w szczególności zdezaktualizowane plany urządzenia gospodarstwa leśnego wraz z opisami taksacyjnymi, oraz dokumenty wymienione w punkcie 13 tej instrukcji.
160. Jednostki administracji leśnej są zobowiązane do ciągłego rozpoznawania stanu przyrody na swoim terenie i dokumentowania wyników tego rozpoznania w formie regularnie aktualizowanej inwentaryzacji przyrodniczo-leśnej.
161. Informacje i dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być udostępniane podmiotom zainteresowanym, z zastrzeżeniem poufności informacji gospodarczych oraz szczegółowej lokalizacji stanowisk gatunków chronionych. Jednostki administracji leśnej zastrzegą sobie zaznaczenie w opracowaniach pochodnych źródła pochodzenia udostępnionych przez siebie informacji.
162. Zaleca się, by jednostki administracji leśnej brały aktywny udział we wszystkich przedsięwzięciach które mogą się przyczynić do pogłębienia wiedzy przyrodniczej o swoim terenie i w miarę swoich możliwości wspierały realizację takich przedsięwzięć, np. w formie pomocy organizacyjnej i logistycznej w badaniach naukowych.
163. Jednostki administracji leśnej są zobowiązane do tworzenia swym pracownikom warunków systematycznego doskonalenia wiedzy przyrodniczej, w tym szczególnie do organizowania regularnych szkoleń w tym zakresie, ułatwiania i umożliwiania pracownikom udziału w szkoleniach, wykładach seminariach i sesjach organizowanych przez inne podmioty, ułatwiania współpracy z pozarządowymi organizacjami przyrodniczymi.
164. Zaleca się powierzenie w każdej jednostce kompetentnemu pracownikowi pakietu obowiązków obejmującego:
a) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących przyrody terenu w formie stale aktualizowanej inwentaryzacji przyrodniczo-leśnej
b) rejestrowanie, śledzenie i monitorowanie przyrodniczych konsekwencji zabiegów realizowanych w ramach gospodarki leśnej
c) organizację współpracy o której mowa w pkt. 162 i 163.
d) organizację wewnętrznych szkoleń dla pracowników jednostki, w zakresie dotyczącym walorów przyrodniczych i ich ochrony
Jednostki administracji leśnej zapewnia warunki organizacyjne do realizacji tych zadań w wymiarze przynajmniej 1/2 etatu w każdej jednostce.
165. Tereny leśne, także podlegające różnym formom ochrony przyrody, są publicznie dostępne z zastrzeżeniem punktu 166.
166. Wyjątki od zasady określonej w punkcie 165 mogą być wprowadzone w sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla ochrony przyrody lub dla hodowli i ochrony lasu
167. Zaleca się, by jednostki administracji leśnej wspierały realizację zasady sformułowanej w punkcie 165 współdziałając np. w wytyczaniu szlaków turystycznych przez tereny leśne, realizacji drobnej infrastruktury informacyjnej, wydawaniu publikacji krajoznawczo-przyrodniczych, organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych. Polityka w tym zakresie powinna opierać się na założeniu nasycania treściami przyrodniczymi merytorycznego programu takich szlaków, imprez, publikacji.
168. Zaleca się, by wszystkie chronione obiekty przyrodnicze na terenach leśnych były oznakowane w sposób zawierający informację o charakterze obiektu, celach i metodach jego ochrony.
169. Wszystkie ograniczenia zasady publicznego charakteru przestrzeni leśnej muszą być podane do wiadomości osób potencjalnie zainteresowanych wraz z ich merytorycznym uzasadnieniem.