Komisja Europejska podjęła wczoraj decycję o skierowaniu do Polski tzw. Uzasadnionej Opinii (Reasoned Opinion) w sprawie uchwalonego przez rząd w 2011 r. Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. Komisja stwierdza, że jej zdaniem Program, tryb jego uchwalenia, a także fakt jego wdrażania, naruszają prawo Unii Europejskiej w zakresie przepisów dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny odziaływania na obszary Natura 2000 oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej.

W listopadzie 2012 r. Komisja przesłała Polsce oficjalne wezwanie do usunięcia uchybienia w tej sprawie, ale odpowiedź Polski nie została uznana za satysfakcjonującą. Na uzasadnioną opinię Polska musi udzielić kolejnej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy; jest to ostatni krok procedury w sprawie uchybienia, po którym Komisja - jeżeli zgodność z prawem UE nie zostanie zapewniona - może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komunikat Komisji:
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-375_pl.htm

Sukcesy pełniomocnika rządu - wojewody małopolskiego Jerzego Millera - we wdrażaniu Programu:
www.malopolska.uw.gov.pl/index.aspx?page=dorzecze_gornej_wisly

W finansowanie wdrażania programu zaangażowany jest m. in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.