Na stronie:
www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020
Ministerstwo Rolnictwa umieściło projekt PROW na lata 2014-2020.

Konsultacje projektu trwają do 15 września 2013 r., uwagi można przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakłada się możliwość tzw. regionalizacji, tj. centralnego opracowania PROW jako listy działań, podziału budżetu PROW między województwa i następnie (w pewnych, nie określonych konkretnie w projekcie granicach) możliwość dokonywania przez samorządy województw podziału budżetu między działaniami, a także ograniczania kryteriów dostępu lub listy finansowanych operacji.

Nie ma podziału na osie w ramach PROW. Jednak, jako jedno z działań pozostaje podejście Leder - wspieranie wdrażania Lokalnych Strategii Działania dla ponadgminnych Lokalnych Grup Działania.

Wśród działań projektowanego PROW nie ma "Zarządzania rolniczymi zasobami wodnymi", choć pewne działania dotyczące melioracji wodnych są przewidywane w działaniu "Scalanie gruntów". Jest też działanie "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych", w którym - choć bardzo enigmatycznie opisana - ukryta jest opcja finansowania "inwestycji zapobiegających klęskom żywiołowym" oraz "usuwania skutków klęsk żywiołowych" (jak wskazują doświadczenia ostatnich lat, istnieją w Polsce silne skłonności do nadużyć interpretacyjnych i dokonywania intensywnych regulacji i przekształceń rzek pod nazwą rzekomego "usuwania skutków powodzi").

Jednym z działan jest Odnowa Wsi, dostępna także poza podejściem Leader i Lokalnymi Strategiami Działania, a w jej ramach (beneficjentami miałyby być gminy) odbudowa i poprawa stanu dziedzictwa kulturowego wsi, w tym:
tworzenie planów ochrony zabytkowych układów urbanistycznych wraz z zabudową oraz rewitalizacja lub rekultywacja tego obszaru lub obiektów zabytkowych, rozbudowa targowisk, tworzenie, ulepszanie lub rozbudowa infrastruktury małej skali.

Wspierane ma być zalesianie (także z wykorzystaniem naturalnej sukcesji), ale nie użytków zielonych.

Pozostaje działanie "Rolnictwo ekologiczne". Pozostają Płatności ONW, z degresywnością stopniowo zmniejszającą wysokość platności w przedziale 50-300 ha i wyłączającą ją powyżej 300 ha.

Nie ma działań leśno-środowiskowych ani leśnych płatności Natura 2000.

W ramach działania "program rolnośrodowskowo-klimatyczny" dostępne mają być pakiety:
- Rolnictwo zrównoważone
- Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura
- Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000
- Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
- Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
- Ochrona gleb i wód
- Strefy buforowe i miedze śródpolne

W ramach pakietów przyrodniczych dostępny byłby wariant ptasi oraz warianty siedliskowe: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, Murawy, Półnaturalne łąki wilgotne, Półnaturalne łąki świeże. W ramach wszystkich pakietów przyrodniczych obowiązywałby zakaz przeorywania, bronowania, wałowania, stosowania ścieków i osadów ściekowych, stosowania podsiewu, mechanicznego niszczenia runi roślinnej i struktury glebowej, włókowania w okresie od 1 kwietnia do 1 września i przed wykonaniem pokosu, stosowania środków ochrony roślin z wyjątkiem selektywnego i miejscowego, tworzenia nowych i rozbudowy istniejących systemów melioracyjnych będących w zasięgu kompetencyjnym beneficjenta, za wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu podwyższenie poziomu wód na istniejącym systemie melioracyjnym; celowego obniżania poziomu wód gruntowych, w tym w ramach bieżącej konserwacji; koszenia okrężnego od zewnątrz do środka. W ramach całego pakietu przewidziano degresywność 50% od 10-20ha, nie ma płatności powyżej 20 ha w ramach gospodarstwa.

Wariant ptasi - dostępny tylko na obszarach Natura 2000, nie chroniący derkacza, ale czajkę, kszyka, rycyka, kulika wielkiego, krwawodzioba i dubelta - wymagałby obowiązkowo 2 koszeń rocznie (pierwsze między 15.06 a 10.07) z pozostawieniem, tylko gdy działka >5ha, 10-15% powierzchni nieskoszonej, albo wypasu rozpoczynanego nie później niż 15 maja. W ramach tego pakietu ma być też dostępne wsparcie na indywidualnie ustalany reżim gospodarowania dla wodniczki. Wariant nie wymagałby dokumentacji eksperta-ornitologa.

Warianty siedliskowe - dostępne zarówno w pakiecie "na obszarach Natura 2000" jak i "poza obszarami Natura 2000", wymagające kwalifikacji powierzchni przez eksperta lub zapisu w PZO obszaru Natura 2000, przewidują:
* łąki trzęślicowe - 1 pokos rocznie lub na 2 lata między 15.05 a 1.09 lub (wyżej płatne) po 1.09, z dopuszczeniem uzupełniająco wypasu,
* zalewowe łąki selernicowe i słonorośla - 1-2 pokosy rocznie między 15.06 a 31.10 lub wypas,
* murawy - wypas (wyjątkowo ekspert może dopuścić koszenie),
* półnaturalne łąki wilgotne - 1-2 pokosy rocznie między 15.06 a 31.10, z dopuszczeniem uzupełniająco wypasu, Nie przewidziano innych wariantów.

W ramach "zasobów genowych roślin" przewidywane jest wsparcie dla zakladania nowych sadów (0,1-1ha , min. 125 drzew/ha, con. 10 odmian z listy lub tradycyjnie uprawianych przed 1950 r.) z tradycyjnych odmian drzew owocowych.

Wsparcie dla miedz ma przynależeć za ich wysiewanie i wysokie koszenie 50% rocznie (z zachow. istn. drzew i krzewów). Jako subwariant przewidywane jest wsparcie dla stref przyrodniczych z roślinnością segetalną (wysiew mieszanki co najmniej 5 roślin segetalnych w uprawie, na pasie 5-25m szer.). Wspierane byłyby strefy buforowe przy ciekach lub akwenach na szer. co najmniej 20m, wykaszane co najmniej raz na 2 lata, przy zachowaniu istn. drzew i krzewów.

Przewidywane jest wsparcie dla zakładania remiz śródpolnych z rodzimych gatunków krzewów.