Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA arrow Nowości
alkfens.kp.org.pl
alkfens.kp.org.pl
www.murawy-life.kp.org.pl
Rezerwaty przyrody - czas na comeback!
Minikonkurs na miniprojekty
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Nowości
Odwołanie Dyrektor Białowieskiego PN
Minister Środowiska 15.11.2017 bez uzasadnienia odwołał Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, Olimpię Pabian.

Olimpia Pabian, wcześniej pracowniczka działu edukacji BPN, właścicielka pensjonatu w Białowieży, twórczyni rekonstrukcji stacji kolejowej Białowieża Pałac i parku edukacyjnego wokół niej, wygrała konkurs na dyrektora BPN ogłoszony po odwołaniu 30.11.2015 r. poprzedniego dyrektora Mirosława Stepaniuka. Po długich namysłach ministra została powołana na to stanowisko w maju 2016 r. Przez półtora roku swojej pracy jako Dyrektor BPN osiągnęła wiele w dziedzinie przybliżania Parku społeczności lokalnej, z zachowaniem wysokich standardów ochrony przyrody.
 
Nie można z przyczyn politycznych zmniejszyć obszaru Natura 2000 nawet za zgodą Komisji Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości UE wyrokiem z 19 października 2017 r. w sprawie C-281/16 stwierdził nieważność decyzji KE zatwierdzającej obszary Natura 2000 w atlantyckim regionie biogeograficznym, w zakresie w jakim decyzja ta zmniejszała obszar Haringvliet (NL 1000015) w Holandii. Wyrok jest dostępny (także po polsku) na: curia.europa.eu

Holandia zgłosiła do Komisji Europejskiej obszar Haringvliet (NL 1000015), a w jego granicach – polder Leenheeren o powierzchni około 110 ha. Polder Leenheeren obejmował grunty rolne i nie występowały na nim siedliska przyrodnicze ani gatunki chronione; jednak włączono go do obszaru Natura 2000 przewidując że zostanie on docelowo „odpolderowany” i przekształcony w obszar poddany działaniu pływów morskich w celu zwiększenia jego potencjału przyrodniczego. W 2004 r. Komisja zatwierdziła obszar Haringvliet (NL 1000015).

W 2013 r. Holandia stwierdziła, ze polder Leenheeren nie wykazuje wartości dla środowiska naturalnego i że rezygnuje z pierwotnych planów unaturalnienia go, ponieważ odtworzenie innych obszarów podmokłych w obszarze Natura 2000 jest wystarczające do osiągnięcia celów ochrony. Uzasadniła, że rezygnacja z planu odpolerowania podyktowana jest względami politycznymi, społecznymi i budżetowymi. Zwróciła się do Komisji Europejskiej o zmniejszenie obszaru Natura 2000 Haringvliet przez wyłączenie polderu Leenheeren. Komisja zaakceptowała tę propozycję, mając na względzie pozytywną ocenę potencjału odtworzeniowego istniejącego w innych częściach obszaru Natura 2000 i fakt że renaturyzacja została już wdrożona lub jest przewidywana w innych miejscach. Komisja stwierdziła, że pierwotną propozycję włączenia polderu Leenheeren do TZW Haringvliet należy uznać za „błąd naukowy”. W 2014 r. Komisja ujęła w swojej decyzji zatwierdzającej wykaz obszarów Natura 2000 obszar Haringvliet ze zmniejszoną powierzchnią. Holandia w 2015 r. wyznaczyła taki zmniejszony obszar aktem prawa krajowego.

Stowarzyszenie Vereniging Hoekschewaards Landschap zaskarżyło jednak wyznaczenie zmniejszonego obszaru Haringvliet do sądu krajowego, a ten zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym o ważność decyzji KE do Trybunału. Trybunał orzekł, że w tej sprawie nie zaistniał „błąd naukowy”, bo sama Holandia powołuje się na względy polityczne, społeczne i budżetowe, a potencjał polderu Leenheeren do odtworzenia określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków w przypadku przekształcenia tego obszaru rolnego w obszar przyrodniczy poddany działaniu pływów morskich jest rzeczywisty i nie zniknął. Komisja nie miała więc prawa zmniejszyć obszaru Natura 2000.
 
Zaproszenie na konferencje o rzekach (Warszawa 25.11.2017)
Koalicja Ratujmy Rzeki i ruch Nauka dla Przyrody zapraszają na konferencję „Rzeki dla zrównoważonego rozwoju" - w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa, 25 listopada 2017 (Aula A). Zgłoszenia do 19.11.2017 r. na :
goo.gl/forms/H6yjLf6qTlKkkkuA3

Celem konferencji jest ocena i dyskusja środowiskowych, przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych konsekwencji planowanego przez polski
rząd programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych – potrzeba wykorzystania rzek jako szlaków dla transportu towarowego, oraz ocena, czy i na ile takie wykorzystanie zaburza funkcjonowanie rzek jako systemów przyrodniczych oraz czy wpływa na inne sposoby korzystania z rzek przez człowieka. Przedmiotem dyskusji ma być m.in. wpływ regulacji rzek na ich zdolność do samooczyszczania się, na populacje ptaków lęgowych i wędrownych, na populacje ryb i rozwój rybactwa, na występowanie powodzi i susz, a także na uprawianie turystyki wodnej, wędkarstwa i innych form rekreacji.

Koalicja Ratujmy Rzeki powstała w 2016 r. jako oddolna inicjatywa ponad 30 organizacji pozarządowych z całego kraju, w reakcji na postępującą degradację rzek oraz dla ich ochrony przed niezrównoważonymi przyrodniczo sposobami zagospodarowania. Klub Przyrodników jest jej członkiem. „Nauka dla Przyrody" to ruch społeczny, powstały z inicjatywy naukowców z kilkunastu polskich uniwersytetów i instytutów PAN, mający na celu ochronę polskiej przyrody, w tym – naturalnych procesów w niej zachodzących.

Program:
25 listopada 2017

10.00 Otwarcie konferencji. Powitanie uczestników, prezentacja organizatorów – Ewa Leś z Koalicji Ratujmy Rzeki, dr Barbara Pietrzak z ruchu Nauka dla Przyrody

Panel 1. Transport Prowadzenie dr Barbara Pietrzak, Uniwersytet Warszawski
10.30 Założenia rządowego programu rozwoju dróg śródlądowych w Polsce – przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
11.00 "Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem"– Stanisław Biega, Centrum Zrównoważonego Transportu
11.30 Żegluga śródlądowa a kolej - co wozić po rzekach- dr Jakub Majewski, Fundacja ProKolej
12.00 Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie kanalizacji rzek na potrzeby rozwoju żeglugi towarowej – Jacek Engel, Fundacja Greenmind

Panel 2: Środowisko Prowadzenie: Jacek Engel, Fundacja Greenmind
13.00 Rzeka jako ekosystem i regulator krajobrazu – dr hab. Wiktor Kotowski, dr Andrzej Mikulski, Uniwersytet Warszawski
13.30 Procesy hydrologiczne czyli początek dyskusji o rzece – dr Mateusz Grygoruk , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
14.00 Co nam mówi Ryba? – Artur Furdyna, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
14.30 Ptaki ekosystemów dolin rzecznych: przystosowania i wrażliwość – dr hab. Przemysław Chylarecki, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Panel 3: Ludzie Prowadzenie: Izabela Zygmunt, Polska Zielona Sieć
16.00 Obywatel Rzeki Wisły – budzenie „tożsamości wiślanej” w społecznościach lokalnych – Robert Jankowski, Fundacja Rok Rzeki Wisły
16.30 Społeczne i ekonomiczne aspekty wędkarstwa – Jacek Kolendowicz, „Wędkarski Świat”
17.00 Turystyka wodna a transport wodny: alternatywa czy uzupełnienie? – Piotr Kaliszek, Komisji Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły
17.30 Ani słowa o ekonomii – sztuka, relaks, przygoda– Ewa Ciepielewska, malarka, podróżniczka
18.00 Dyskusja podsumowująca
19.00 Zamknięcie konferencji
 
Projekt "wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej"
Na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego opublikowani projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie „wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej”
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304851
Ministerstwo czeka na uwagi w konsultacjach społecznych do 14 listopada, jak zawsze uzasadniając skrócony termin wyjątkową pilnością sprawy.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie od 1.01.2018 r. Wymienionych w nim 15 punktów ma zastąpić leśnikom, zgodnie z art. 14b ustawy o lasach, wymóg stosowania się do jakichkolwiek innych przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i składników przyrody, w szczególności przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt i roślin.

Będący podstawą prawną rozporządzenia Art. 14b ustawy o lasach, wprowadzony do niej ustawą z 16 grudnia 2016 r., stanowi:
1. Właściciele lasów realizują cele i zasady gospodarki leśnej wskazane w ustawie, w szczególności wypełniają obowiązki, o których mowa w art. 9 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 4, w sposób przez siebie określony, chyba że sposób wypełniania danego obowiązku został ustalony przez przepisy prawa.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, uwzględniając: (1) cele określone w art. 7 ust. 1, w tym potrzebę zachowania wszystkich zasobów, tworów i składników przyrody w odpowiednim stanie, w szczególności gatunków, które są przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej; (2) uwarunkowania gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy lokalne.
3. Gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej nie narusza przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i składników przyrody, w szczególności przepisów art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
 
Wojna buldogów o łosie?
23 października minister środowiska wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów polowań na gatunki łowne, znosząc całoroczny okres ochronny dla łosia. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dziennik Ustaw 25 października i miało wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.
dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1991/1
O projekcie tego rozporządzenia informowaliśmy wcześniej w Wiadomościach KP. Klub Przyrodników wyrażał też o tym projekcie negatywną opinię. Nasza i inne opinie wniesione w konsultacjach społecznych dostępne są na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego: legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302252 Projekt negatywnie ocenili: Instytut Biologii Ssaków PAN, koalicja „#Jestem z łosiem”, Klub Przyrodników i WWF Polska. Biebrzański Park Narodowy wnioskował o wyłączenie z polowań Doliny Biebrzy. Konieczność przywrócenia polowań na losie popierały: Polski Związek Łowiecki oraz organizacja „Szczeciński Klub Przyrodników” (nie zarejestrowana w KRS), która zasugerowała wręcz konieczność „racjonalnego zarządzania populacją coraz częściej pojawiających się łosi” także w województwie zachodniopomorskim.

W dzień po opublikowaniu swojego rozporządzenia Minister Środowiska kolejnym rozporządzeniem uchylił je, a rozporządzenie uchylające zostało natychmiast opublikowane: dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1994/1
Na stronie Ministerstwa Środowiska opublikowano zrazu komunikat informujący o „wstrzymaniu wejścia w życie” rozporządzenia dopuszczającego polowania na łosie i jednocześnie „zapraszający do ogólnopolskiej merytorycznej dyskusji dotyczącej lawinowo postępującego spadku bioróżnorodności (od Zachodu) na obszarach Natura 2000, przy jednoczesnym gwałtownym wzroście populacji gatunków takich jak wilk, żubr, kormoran, dzik”. Po kilku godzinach ten komunikat został usunięty, a po kilku kolejnych opublikowano inny komunikat, o „uchyleniu rozporządzenia z uwagi na potrzebę ponownego przeanalizowania wprowadzenia okresów polowań i ich terminów”.
 
Ogłoszenie o zamówieniu - Usuwanie drzew na torfowiskach w Słowińskim Parku Narodowym

24.10.2017r.


Ogłoszenie o zamówieniu - Usuwanie drzew na torfowiskach w Słowińskim Parku Narodowym w ramach realizacji projektu LIFE15 CCM/DE/138. (Plik PDF)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Plik DOC)

Wzór umowy część (Plik DOC)

Załącznik nr 5 (Plik DOCX)

Warstwa SHP (Plik ZIP)


31.10.2017r.


Sprostowanie ogłoszenie o zamówieniu (Plik PDF)

Sprostowanie SIWZ (Plik DOC)


08.11.2017r.


Protokół z otwarcia ofert (Plik PDF)


16.11.2017r.


Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (Plik PDF)


 
Zapraszamy do udziału w XXXVI Konkursie Przyrodniczym dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów
XXXVI Konkurs Przyrodniczy organizowany jest jak co roku dla uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjów. Tematem wiodącym konkursu są „Płazy i gady w Polsce”. Połowa pytań etapu wojewódzkiego będzie dotyczyła tematu wiodącego, druga połowa będzie dotyczyła wiedzy z zakresu ochrony przyrody, ekologii, biogeografii, rozpoznawania i biologii krajowych gatunków grzybów, roślin i zwierząt. Konkurs będzie składał się z części pisemnej (test) i ustnej. Do części ustnej zakwalifikuje się dziesięć osób, które osiągną najlepsze wyniki w teście. Dwadzieścia osób, które najlepiej napiszą test, weźmie udział w etapie ponadwojewódzkim. Oprócz turnieju indywidualnego prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa (suma punktów zdobyta przez trzech najlepszych uczniów w zespole). Zespół, pod opieką jednego nauczyciela, może liczyć od 3 do 6 osób. Mogą przyjechać również 1-2 osoby - jednak wówczas wyniki z ich testu nie są liczone w punktacji zespołowej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Więcej szczegółów już wkrótce.
 
Projekt kryteriów uznawania za pomniki przyrody
W portalu rządowego Procesu legislacyjnego opublikowano projekt rozporządzenia o kryteriach uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody:
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303350

Rozporządzenie ustala minimalne wymiary drzew (w zależności od gatunku drzewa) kwalifikujące je na pomniki przyrody. Jest to powrót do regulacji obowiązujących do 1996 r. (choć z nieco innymi obecnie rozmiarami). W latach 1996-2017 zagadnienie to nie było regulowane prawnie (mimo fakultatywnego upoważnienia, nie uznawano wówczas wydawania takiego rozporządzenia za konieczne). Niezależnie od utraty mocy prawnej po 1996 r., zestawienia sugerowanych wymiarów drzew pomnikowych funkcjonowały i funkcjonują także jako materiał pomocniczy sztuki ochrony przyrody.
My zestawienie takich wymiarów proponowanych w różnych źródłach (także lokalnych) opublikowaliśmy swego czasu na:
www.kp.org.pl/pdf/poradniki/drzewa_pomnikowe.htm,
a w 2011 r. podobna analizę i własne propozycje przedstawili Pietrzak i Grzywacz:
yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-3f90ef53-7ab8-4e01-8bc9-7d9c5f87ab0c

Obecnie konieczność określenia w formie rozporządzenia kryteriów uznawania drzew za pomniki wiąże się z nowymi zasadami zezwalana na wycinkę drzew. Po wejściu w życie rozporządzenia, gminy będą mogły zgłosić sprzeciw wobec zamierzonej wycinki drzewa przekraczającego te wymiary, nawet gdy miałoby być wycięte przez osobę fizyczną bez związku z działalnością gospodarczą.

Dla innych tworów przyrody proponowane kryteria mają charakter bardziej otwarty. Rozporządzanie miałoby wejść w życie 17 grudnia.
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Kurek P., Piechnik Ł. - Borsuk europejski
Kurek P., Piechnik Ł. - Borsuk europejski

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 2
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 2

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Matuszkiewicz W. - Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roś.
Matuszkiewicz W. - Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roś.

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!