Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych...

Wybór metod użytkowania i odnowienia lasu


92. Bezwzględne pierwszeństwo ma przerębowy i zrębowo-przerębowy sposób zagospodarowania lasu przed sposobem zrębowym
93. Bezwzględne pierwszeństwo mają metody użytkowania i odnowienia lasu wiążące się z wykorzystaniem odnowień naturalnych.
94. Rębni I nie wolno stosować w drzewostanach dębowych, bukowych, jesionowych, olszowych i jodłowych oraz w drzewostanach mieszanych z dominacją tych gatunków.
95. We wszystkich cięciach rębnych, niezależnie od rodzaju rębni, 5-30% liczby drzew na powierzchni manipulacyjnej pozostawia się. Drzewa te powinny następnie pozostać na pniu aż do naturalnej śmierci i rozkładu.
96. Drzewa, o których mowa w punkcie 95, powinny być wybrane w sposób reprezentatywny dla składu gatunkowego i struktury grubościowej użytkowanego drzewostanu.
97. W rębni I drzewa, o których mowa w punkcie 95, pozostawia się w kępach i grupach, dbając o zachowanie pod nimi nienaruszonego runa leśnego

[<<] [Home] [>>]